HĽADANIE NOVÝCH PRIESTOROV

Plnoorganizovaná umelecká škola


V druhej polovici šk.r. 1969/70 sa riaditeľom stal Štefan Polovka ml., ktorý túto školu riadil 21 rokov. Škola sa v šk.r. 1970/71 opäť presťahovala do kaštieľa a dostala k dispozícii
  • nové učebne
  • koncertnú sálu
  • priestory pre výtvarný odbor
  • kvalitné inventárne vybavenie

Rozšírením o literárno–dramatický odbor získala škola štatút plnoorganizovanej školy.
V roku 1970 bol založený dychový orchester školy, o 10 rokov neskôr vznikol ľudový súbor. Od roku 1982 svoju činnosť začal rozvíjať gitarový súbor a neskoršie súbor zobcových fláut. So vznikom nových odborov sa rozširoval pedagogický kolektív a rástli počty žiakov. Vyučovanie prebiehalo v školských priestoroch na území celého mesta.

V súvislosti zo zmenami po roku 1989 došlo k premenovaniu školy na Základnú umeleckú školu v Humennom /1990/. V roku 1991 sa riaditeľkou školy stala PaedDr. Daniela Holotová. Sťahovanie školy znovu pokračovalo. V septembri 1992 sa škola vysťahovala z kaštieľa do priestorov mestského úradu na Námestí slobody, ale hneď v roku 1993 sa musela opäť vysťahovať do budovy na Ul. Štúrovej 25. Odvtedy sídli v dvoch budovách, a to na Štúrovej ul. a Pugačevovej ul. V roku 1994 sa riaditeľkou školy stala Mária Nemčíková a od roku 1996 je riaditeľom školy Miroslav Dzijak. Od 1. 1. 1998 sa škola stala právnym subjektom.

V súvislosti s transformáciou verejnej správy škola v roku 2002 prešla pod zraďovateľskú pôsobnosť mesta Humenné. V tom istom roku sa časť školy pôsobiacej v priestoroch pri ZŠ Pugačevova presťahovala do zrekonštruovaných priestorov na Ul. Mierovej. Tým sa podstatne zlepšili podmienky pre vyučovanie hudobnej náuky, dychových nástrojov a literárno-dramatického odboru.

Pokračovanie - klikni na napredovanie

ZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373203
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk