JAZYK, REČ, EMÓCIE

Ilúzia a skutočnosť v hranom príbehu


Štúdium v literárno-dramatickom odbore trvá 7 rokov v I. stupni a 4 roky v II. stupni. Prvý rok navštevujú žiaci (najlepšie vo veku 7-8 rokov) prípravnú dramatickú výchovu (1 hod. týždenne), ďalšie dva roky dramatickú výchovu (2 hod. týždenne) a od 3. ročníka až po absolventský 6. ročník prechádzajú na štúdium štyroch predmetov v týždni:

•dramatika a slovesnosť (hlavný predmet)
•pohyb
•prednes
•práca v súbore


ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

Vyučovanie je prevažne skupinové podľa ročníkov (5-10 žiakov). Predmet prednes sa vyučuje v malých skupinách 2 -3 žiakov alebo individuálne. Predmet práca v súbore je medziročníkový, to znamená, že tu spolupracujú vybraté ročníky, či žiaci pri príprave divadelného tvaru – inscenácie.
Žiak absolvuje štúdium prednesom poézie alebo prózy, účinkovaním v predstavení a písomnou absolventskou prácou.
Vyučovanie sa uskutočňuje väčšinou v kruhu a vo voľnom priestore na koberci formou rôznych motivovaných a riadených hier, metódou tvorivej dramatiky. Úlohou pedagóga je prebúdzať v ďeťoch to najlepšie, viesť ich k sebauvedomovaniu, k vedomiu vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu aby ju využili v prospech skupiny. Dramatickými hrami, ktoré využívajú niektoré postupy drámy a divadla sa podnecuje spontánny, prirodzený prejav detí, ale aj nenásilné osvojovanie technických zručností (správna artikulácia, správne dýchanie, rytmické cítenie, pohybové danosti).

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

Dramatická výchova uvoľňuje predstavivosť a fantáziu, rozvíja citlivosť a vnímavosť voči ľuďom aj umeniu, učí tvorivosti a originalite myslenia, rozširuje slovnú zásobu. Jej pôsobenie je nezastupiteľné, lebo obohacuje emocionálny svet detí a stáva sa vzácnym protipólom k jednostrannému intelektuálnemu a vedomostnému zameraniu na základných školách.
Zmyslom práce nie je fixovať určitý divadelný tvar (teda nacvičiť hotový divadelný text), ale vytvárať priestor pre rozvoj tvorivosti detí-divadelné inscenácie vznikajú za aktívnej účasti detí, a to podľa dispozícií konkrétnej skupiny.Spoločná tvorba potom prináša radosť i nezabudnuteľné priateľstvá.
ZUŠ HumennéZUŠ Humenné


Absolvent tohto odboru nadobudne skúsenosti a vedomosti potrebné pre povolania, v ktorých úspech závisí od schopnosti vytvárať dobré medziľudské vťahy a spoluprácu – napr. vychovávateť,pracovník v sociálnej a kultúrnej oblasti, ale aj v povolaniach, kde sa vyžaduje pohotové a zrozumiteľné vyjadrovanie-právnik, učiteľ,verejný pracovník.
Najtalentovanejším žiakom odbor pomáha pripraviť sa na štúdium herectva,réžie, dramaturgie, divadelnej a filmovej vedy, štúdium na pedagogických a filozofických fakultách,štúdium žurnalistiky.
Žiaci literárno-dramatického odboru aktívne vystupujú ako recitátori a moderátori na rôznych akciách školy i mesta,zapájajú sa do divadelných súťaží,súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, súťaží v rétorike i v literárnej tvorbe.Svojimi vlastnými literárnymi dielkami prispievajú do školského časopisu Zuškáčik.
Od tretieho ročníka pracujú žiaci v divadelnom súbore ALFA, ktorý podľa potreby spolupracuje s učiteľmi a žiakmi hudobného odboru.

Náš divadelný súbor ALFA na titulnej stránke časopisu JAVISKO
ZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373193
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk