Samosprávny orgán školy
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzue verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Na našej ZUŠ pôsobí Rada školy v tomto zložení:


Mgr. Pavol Demský – predseda
Iveta Gazdová – tajomníčka
Mgr. Jana Dobrančinová – člen
PaedDr. Daniela Holotová – člen
PaedDr. Ivan Pajtáš – člen
Ing. Ondrej Mudry – člen
Bc. Daniel Gavulič – člen
Michal Čelovský – podpredseda
Ing. Ľubomír Jakub – člen
Ing.Valéria Karpielová – člen
Mgr. Monika Bálintová - člen

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

Nedeľa 18. apríl 2021
Počet návštev: 378034
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk