Poradný orgán riaditeľa školy

Spolupracujeme na zlepšeníUmelecká rada je poradný orgán riaditeľa školy v otázkach umeleckých. Tvoria ju zástupkyne riaditeľa a vedúci jednotlivých predmetových komisií.

V školskom roku 2010/2011 členmi umeleckej rady sú:

Miroslav Dzijak, riaditeľ školy
Anežka Džurbalová, zástupkyňa riaditeľa
Emília Bališinová, zástupkyňa riaditeľa
Emília Jevočinová – vedúca PK pre klavírne oddelenie
Renáta Blichová – vedúca PK pre keyboard
Jana Nemčíková – vedúca PK pre akordeónové oddelenie
Štefan Slávik – vedúci PK pre dychové nástroje
Daniela Rišková – vedúca PK pre strunové nástroje a tanec
PaedDr. Daniela Polovková – vedúca PK pre hudobnú náuku a spev
Mgr. Drahoslava Zalaiová vedúci PK pre výtvarný a literárno-dramatický odbor

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Nedeľa 18. apríl 2021
Počet návštev: 378036
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk